محاسبه ماده ۱۱ تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ریاست محترم قوه قضاییه

مبلغ ارزیابی
حق الزحمه کارشناسی(تکنفره)
حق الزحمه کارشناسی(هیئتی)
حق الزحمه تعیین اجاره بها(تکنفره و هیئتی)